Avís legal

Avís legal

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

Portal o Web: www.hotelcami.com

Titular de les webs anteriorment anomenades: Fonda El Camí S.L. (EMPRESA)

Domicili social: Mossèn Jacint Verdaguer 17, (43850) Cambrils, Tarragona

CIF: a precisar

Email de contacte: [email protected]

Telèfon de contacte: +34 977 36 03 02

Condiciones de uso

1.- Consideracions Prèvies.

Les presents condicions legals regulen l’ús legal permès d’aquesta WEB, el responsable legal és l’EMPRESA. Aquestes condicions d’ús regulen l’accés i utilització que el titular del web posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a la mateixa implica la seva acceptació sense reserves. El sol·licitar informació o contactar amb l’empresa, suposa l’acceptació plena de les presents condicions.

L’EMPRESA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració i presentació d’aquesta. Pel que l’Usuari haurà d’accedir a versions actualitzades de la pàgina.

En el cas que hi hagi alguna incoherència o conflicte entre la versió en espanyol d’aquestes Condicions d’Ús i / o generals i les versions traduïdes a altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

2.- Condicions d’accés i ús de la pàgina web.

L’accés al PORTAL amb referència a tot o part dels seus continguts i serveis atribueix la condició d’Usuari, i suposa l’acceptació plena i sense reserves de les condicions d’ús detallades en el present document. Els Usuaris es veuen així mateix, sotmesos a totes aquelles condicions generals i / o particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions d’Ús en quant no oposin.

Com a regla general, l’Usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts del portal d’acord amb el que estableix la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Així mateix es compromet a fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del PORTAL, ja no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual o industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

Especialment l’usuari no podrà accedir al PORTAL de manera que danyi, deteriori, inutilitzi o sobrecarregui els serveis i / o informació oferida, no podrà interferir l’ús d’aquests serveis i / o informació per altres tercers, no podrà intentar l’accés ni accedir a llocs, serveis, sistemes informàtics o xarxes connectades sense autorització quan aquesta sigui preceptiva per a l’accés, ni mitjançant actes d’intrusió (hacking) o per qualsevol altre mitjà no autoritzat.

La durada de la prestació del servei del PORTAL i dels serveis té caràcter indefinit. Sense perjudici de l’anterior, l’EMPRESA es reserva el dret a suspendre temporalment l’accés al PORTAL oa qualsevol dels serveis, sense previ avís, de forma discrecional i temporal.

3.- Propietat Intel·lectual i industrial.

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del PORTAL estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del PORTAL no implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’EMPRESA o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per l’ús personal i exclusiu de l’Usuari, els quals hauran d’exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable. La responsabilitat derivada d’utilitzar materials protegits pels drets de la Propietat Intel·lectual que apareixen serà responsabilitat exclusiva de l’usuari.

La infracció dels Drets de marca, propietat de l’empresa propietària d’aquest lloc web, comportarà la persecució civil i, si escau, penal en virtut de les lleis i tractats internacionals vigents.

4.- Ús de cookies i navegació

El PORTAL instal·la una galeta de sessió temporal en l’ordinador de l’Usuari en visitar qualsevol de les seves pàgines. Les “cookies” són fitxers de text (no executables) destinats a identificar a l’Usuari quan visita una web a la qual ja va accedir prèviament que no poden ser llegits per un altre lloc web ni incorporen informació de caràcter personal ni financera.

La EMPRESA utilitza aquests arxius exclusivament per facilitar la seva navegació a través del PORTAL, el sistema de reserva i per a l’obtenció de dades estadístiques referents a aquest sistema.

Vostè pot rebutjar l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador. Haurà de consultar les instruccions i manuals del navegador per ampliar aquesta informació. No obstant això, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest PORTAL.

En cas que no ho rebutgi expressament, s’entendrà que accepta el seu ús.

5.- Exclusió de Garanties i Responsabilitats.

5.1. Sobre el funcionament del portal.

La EMPRESA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del PORTAL, dels seus serveis i els seus continguts; si fos raonablement possible, l’empresa avisarà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. La EMPRESA no és responsable pels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat o de continuïtat del PORTAL o de qualsevol dels seus serveis, o pels errors en l’accés a les diferents pàgines web del PORTAL o aquelles des les que es presten determinats serveis.

5.2. Sobre la informació gràfica.

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions dels SERVEIS, és merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució. En cap cas aquesta informació constitueix document contractual.

5.3. Sobre els continguts, informació o opinions.

La EMPRESA vetllarà per mantenir l’exactitud i veracitat de la informació que figura al PORTAL. La EMPRESA no es responsabilitza per qualsevol error o omissió que pugui sorgir, ia més té el dret de canviar o modificar en qualsevol moment informacions publicades al PORTAL com preus, descripcions, excepcions, fotografies.

La EMPRESA no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’Usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del PORTAL.

5.4. Sobre els enllaços i serveis allotjats fora del Portal.

El PORTAL posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaços, ja siguin links, directoris o eines de cerca, els quals permeten l’accés a pàgines web o llocs que són gestionats per tercers. La EMPRESA no exerceix cap titularitat sobre els mateixos, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que continguin, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquestes pàgines web o sites.

6.- Política de Privacitat i Protecció de Dades.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i normativa de desenvolupament, l’EMPRESA avisa als Usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries.

La EMPRESA informa que les dades que l’usuari pogués facilitar a través de formularis o altres mecanismes passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’EMPRESA degudament legalitzat i legitimat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat del fitxer / s és la correcta prestació dels serveis sol·licitats, quedant el Responsable autoritzat a facilitar puntualment informació dels productes, serveis, notícies i altra informació d’interès a través de qualsevol canal de comunicació que l’usuari hagi facilitat. L’usuari podrà revocar el consentiment a la recepció de comunicacions comercials a través de la notificació a l’adreça de correu electrònica [email protected] indicant en l’Assumpte “Baixa Newsletter”.

L’EMPRESA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb la deguda confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la LOPD.

L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se la EMPRESA, el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

La EMPRESA no comunicarà ni cedirà a tercers les dades de caràcter personal de l’Usuari, sense obtenir el consentiment exprés de l’interessat, llevat que hi hagi imperatiu legal i el tractament tingui per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable.

Així mateix, l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes legals a través d’un dels següents procediments:

Mitjançant comunicació escrita dirigida a L’EMPRESA al carrer de Jacint Verdaguer, 17, 43850 Cambrils especificant el dret a exercir i aportant còpia del DNI o altre document acreditatiu.
Mitjançant correu electrònic dirigit a [email protected], especificant el dret a exercir i adjuntant còpia del DNI o un altre document acreditatiu del sol·licitant.
La revocació del consentiment al tractament de les dades i la no acceptació de la present Política de Protecció de Dades suposa la impossibilitat de rebre la correcta atenció per part de l’EMPRESA a les consultes, sol·licituds d’informació, reserves, dubtes, suggeriments o qualsevol tipus de comunicació o servei contractat que hagués pogut realitzar l’Usuari.

7. Seguretat.

La EMPRESA ha adoptat totes les mesures de seguretat legalment exigides per a la protecció de les dades personals subministrades per l’Usuari. No obstant això, l’EMPRESA no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, ni pot garantir la seguretat o inviolabilitat d’aquestes dades en la seva transmissió a través de la xarxa. L’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

La EMPRESA té contractats servidors que alberguen els fitxers i bases de dades, allotjats en territori espanyol a través de prestadors de serveis autoritzats. Tota la informació que s’intercanvia entre l’ordinador de l’Usuari i els sistemes informàtics de l’tercer autoritzat se sotmet a un procés de xifrat que impedeix que terceres persones no autoritzades puguin accedir a la informació o interceptar les comunicacions entre ambdós mitjançant el xifrat SSL, que és l’estàndard en la indústria.

L’usuari serà responsable de totes les accions que realitzi amb el seu identificador personal.

8.- Llei aplicable, marc jurídic i Fur.

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola.

En particular, la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE) estableix el marc jurídic i normatiu que garanteix als prestadors i als usuaris de serveis la confiança i la seguretat necessàries per a utilitzar mitjans electrònics.

Per qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals i / o particulars que poguessin existir, l’EMPRESA i l’Usuari, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de la ciutat o els més proper, llevat que la Llei exigeixi imperativament un altre de diferent.

Us de cookies

L’informem que aquest lloc web instal galetes pròpies i de tercers en visitar les seves pàgines. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Les cookies són fitxers de text no executables destinats a emmagatzemar qualsevol tipus d’informació sobre l’usuari. Utilitzem aquests fitxers per facilitar la seva navegació i obtenir dades estadístiques.

Quin tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

Galetes tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi.

Galetes de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari.

Galetes d’anàlisi: Són aquelles que permeten el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als que estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.

Qui utilitza i té accés a la informació de les galetes que instal·lem?

Només el propietari d’aquest lloc web i l’empresa que presta al propietari el servei de manteniment i anàlisi del lloc, utilitzen i tenen accés a les galetes d’aquest. Els tercers que hagin emmagatzemat cookies al seu ordinador tindran accés.

Com gestionar les seves preferències sobre galetes?

La majoria dels navegadors accepten la utilització de cookies de forma automàtica, però vostè pot configurar el seu navegador per a no acceptar o perquè el navegador li avisi quan un servidor vulgui guardar una cookie. Pot fer-ho consultant:

Política de Privacitat i Protecció de Dades

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i normativa de desenvolupament, l’EMPRESA avisa als Usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries.

La EMPRESA informa que les dades que l’usuari pogués facilitar a través de formularis o altres mecanismes passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’EMPRESA degudament legalitzat i legitimat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat del fitxer / s és la correcta prestació dels serveis sol·licitats, quedant el Responsable autoritzat a facilitar puntualment informació dels productes, serveis, notícies i altra informació d’interès a través de qualsevol canal de comunicació que l’usuari hagi facilitat. L’usuari podrà revocar el consentiment a la recepció de comunicacions comercials a través de la notificació a l’adreça de correu electrònica [email protected] indicant en l’Assumpte “Baixa Newsletter”.

L’EMPRESA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb la deguda confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la LOPD. L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se la EMPRESA, el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

La EMPRESA no comunicarà ni cedirà a tercers les dades de caràcter personal de l’Usuari, sense obtenir el consentiment exprés de l’interessat, llevat que hi hagi imperatiu legal i el tractament tingui per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable.

Així mateix, l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes legals a través d’un dels següents procediments:

Mitjançant comunicació escrita dirigida a L’EMPRESA en carrer Jacint Verdaguer, 17 43850 Cambrils, especificant el dret a exercir i aportant còpia del DNI o altre document acreditatiu.
Mitjançant correu electrònic dirigit a [email protected], especificant el dret a exercir i adjuntant còpia del DNI o un altre document acreditatiu del sol·licitant.
La revocació del consentiment al tractament de les dades i la no acceptació de la present Política de Protecció de Dades suposa la impossibilitat de rebre la correcta atenció per part de l’EMPRESA a les consultes, sol·licituds d’informació, reserves, dubtes, suggeriments o qualsevol tipus de comunicació o servei contractat que hagués pogut realitzar l’Usuari.